Home > 제품소개 > 식품살균 > 병 및 캡 살균기
제품소개

 


 

 

  회사명 : (주)퓨리존 | 대표자 : 주재순
  주소 : 경기도 남양주시 사릉로 706번길 12
  E : 5918936@naver.com | F : 031-591-8937
  사업자등록번호 : 204-86-09422 [사업정보확인]
  Copyright © purizone All Rights Reserved

 

031-591-8936

  평일 : am 09:00 - pm 19:00
  점심 : am 12:00 - pm 13:00
  휴무 : 토/일/공휴일